ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

1 มิ.ย. 65 118