รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

27 เม.ย. 65 189