ขัอมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประชาชน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

26 เม.ย. 65 121