การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Spec/TOR การพิจารณาผล การตรวจรับ การบริหารสัญญา ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และตวามแนวทางใหม่รองรับการยกเลิก ว 845 รวมทั้งการพิจารณาอุทรณ์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

12 เม.ย. 65 118