การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

12 เม.ย. 65 189