หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษผู้ทำผิดวินัย

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

12 เม.ย. 65 147