รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่2

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

7 เม.ย. 65 115