การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

17 มี.ค. 65 110