มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ป้ายประชาสัมพันธ์ "วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล" "จริยธรรมของข้าราชการ"

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

17 มี.ค. 65 118