ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ กล่องรับฟังความคิดเห็น เทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

15 มี.ค. 65 125