มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจนาจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

14 มี.ค. 65 116