มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

14 มี.ค. 65 173