แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

11 มี.ค. 65 120