รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

10 มี.ค. 65 126