การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประกาศเกียรติคุณ ธนาพร ศิริโภคานนท์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

10 มี.ค. 65 110