มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการการจัดการเรื่องน้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าเจ้าหน้าที่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

10 มี.ค. 65 117