แบบที่  3   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

 

คำชี้แจง   :   แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลมะค่า ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

 


ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               เทศบาลตำบลมะค่า               .

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                มกราคม  2558               .

                                                                                                       

ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2557

 

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

 

 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ

จำนวนโครงการ

ที่ปรากฏอยู่ในแผน

จำนวนโครงการ

ที่ได้ปฏิบัติ

1. การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

-

-

2. ด้านการพัฒนาการศึกษา

16

13

3. ด้านการพัฒนาการเกษตร

2

-

4. ด้านการพัฒนาสังคม

16

13

5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

10

9

6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

22

9

7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

13

7

8. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

27

16

9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

13

9

10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2

2

รวม

121

78

 

คิดเป็นร้อยละ  64 ของโครงการทั้งหมดในปี  2557