เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์

นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

ติดต่อ 096-3071236

 


เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

ติดต่อ 091-9824636 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  "ชุมชนน่าอยู่  รู้รักษ์สภาพแวดล้อม  พร้อมดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง"

 ภาพกิจกรรม

     วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบละมค่า จัดกิจกรรมจิตอาสา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณทางรอดรถไฟ ชุมชนบ้านโกรก..>>>


     วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ThaID..>>>


     วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลมะค่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา..>>>


     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะค่า ดำเนินงานติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์กำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบท และ แจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลมะค่า..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  เรื่อง การบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลมะค่า
2.  ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน มิถุนายน 2566เทศบาลตำบลมะค่า
3.  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางเทศบาลตำบลมะค่า
4.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2566เทศบาลตำบลมะค่า
5.  ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562เทศบาลตำบลมะค่า
6.  แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลมะค่า
7.  แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565เทศบาลตำบลมะค่า
8.  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลมะค่าเทศบาลตำบลมะค่า
9.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ( ภ.ด.ส.3 )เทศบาลตำบลมะค่า
10.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬางานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี 2566เทศบาลตำบลมะค่า
11.  ประชาสัมพันธ์ การประกวดธิดาข้าว ประจำปี 2566 งานวันข้าวอำเภอโนนสูง เทศบาลตำบลมะค่า
12.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลมะค่า
13.  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
14.  การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478เทศบาลตำบลมะค่า
15.  การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493เทศบาลตำบลมะค่า

อ่านข่าวทั้งหมด
E-Service 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (บริเวณหัวและท้ายถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 7 มิ.ย. 66 6
 2. ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 25 พ.ค. 66 13
 3. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (จากล้านนายมานพ ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจ) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 25 พ.ค. 66 12
 4. ประกาศ ขอยกเลิก ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 19 พ.ค. 66 17
 5. ประกาศ ขอยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (บริเวณหัวและท้ายถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 18 พ.ค. 66 19
 6. ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 16 พ.ค. 66 20
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (บริเวณหัวและท้ายถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2566 1

 2. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566 1

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2566 13

 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2566 13

 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (บริเวณหัวและท้ายถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2566 38

 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (บริเวณหัวและท้ายถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2566 16

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.192.79.149
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 15 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 232 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4199 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 180223 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เว็บลิงค์