เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์

นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

ติดต่อ 096-3071236

 


เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

ติดต่อ 091-9824636 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  "ชุมชนน่าอยู่  รู้รักษ์สภาพแวดล้อม  พร้อมดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง"

 ภาพกิจกรรม

     วันที่ 8 กันยายน 2566 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลมะค่า ณ วัดมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรชสีมา..>>>


     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "โรงเรียนสร้างสุข สมวัย" วันที่ 7 กันยายน 2566 กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี และ สวนแม่หมอน..>>>


     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่า จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานไทรงาม และอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา..>>>


     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "โรงเรียนสร้างสุข สมวัย" ..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทำบัตรประจำตัวประชาชนเทศบาลตำบลมะค่า
2.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการให้บริการของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548เทศบาลตำบลมะค่า
3.  ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลมะค่า
4.  ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลมะค่า
5.  รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลมะค่า
6.  ก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลมะค่า
7.  ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8.  รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลมะค่า
9.  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวเทศบาลตำบลมะค่า
10.  เรื่อง การบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลมะค่า
11.  ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน มิถุนายน 2566เทศบาลตำบลมะค่า
12.  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางเทศบาลตำบลมะค่า
13.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2566เทศบาลตำบลมะค่า
14.  ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562เทศบาลตำบลมะค่า
15.  แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลมะค่า

อ่านข่าวทั้งหมด
E-Service 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้น คสล.ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลมะค่า เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 14 ก.ย. 66 19
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระประปามะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 14 ก.ย. 66 22
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราค เทศบาลตำบลมะค่า 15 มิ.ย. 66 78
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (บริเวณหัวและท้ายถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 7 มิ.ย. 66 86
 5. ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 25 พ.ค. 66 72
 6. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (จากล้านนายมานพ ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจ) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 25 พ.ค. 66 77
 1. จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปา ชุมชนบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 (จากถนนเทศบาล 2 ถึงบ้านนางสลิด) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566 8

 2. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน ๒ รายการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566 8

 3. ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566 21

 4. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566 21

 5. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566 19

 6. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน 1 ตู้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566 22

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.232.179.37
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 31 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1475 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8104 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 184128 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เว็บลิงค์