เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์

นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

ติดต่อ 096-3071236

 


เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

ติดต่อ 091-9824636 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  "ชุมชนน่าอยู่  รู้รักษ์สภาพแวดล้อม  พร้อมดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง"

 ภาพกิจกรรม

     วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และวันดินโลก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566..>>>


     วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ 2567..>>>


     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า มอบให้ นางสมพิศ จงจิตร์กลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลมะค่า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567..>>>


     วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นางธนาภร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า และ ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  การสร้างการรับรู้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help"เทศบาลตำบลมะค่า
2.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567เทศบาลตำบลมะค่า
3.  การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการฯเทศบาลตำบลมะค่า
4.  มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลมะค่า
5.  การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเทศบาลตำบลมะค่า
6.  ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถาม "แบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐประจำปี พ.ศ.2566"เทศบาลตำบลมะค่า
7.  การป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยหรือสาธารณภัยในวันลอยกระทงปี 2566เทศบาลตำบลมะค่า
8.  ประกาศการเตรียมการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวและอากาศแล้ง ปี 2566เทศบาลตำบลมะค่า
9.  ประชาสัมพันธ์ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยเทศบาลตำบลมะค่า จะดำเนินการจัด โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 , 13 , 14 และวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ สวนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลมะค่าเทศบาลตำบลมะค่า
10.  มาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเทศบาลตำบลมะค่า
11.  เปิดการรับยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีฝบประมาณ 2567
12.  หนังสือคู่มือการดำเนินการคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ดเทศบาลตำบลมะค่า
13.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทำบัตรประจำตัวประชาชนเทศบาลตำบลมะค่า
14.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการให้บริการของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548เทศบาลตำบลมะค่า
15.  ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลมะค่า

อ่านข่าวทั้งหมด
E-Service 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้น คสล.ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลมะค่า เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 14 ก.ย. 66 87
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระประปามะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 14 ก.ย. 66 93
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราค เทศบาลตำบลมะค่า 15 มิ.ย. 66 142
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (บริเวณหัวและท้ายถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 7 มิ.ย. 66 142
 5. ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 25 พ.ค. 66 131
 6. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (จากล้านนายมานพ ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจ) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 25 พ.ค. 66 132
 1. จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๐๐ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566 42

 2. ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖)รายละเอียดดังนี้ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖ จำนวน ๑๔๑ คน จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566 39

 3. ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตตำบลมะคา่(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖)รายละเอียดดังนี้ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖ จำนวน ๔๘ คน จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566 42

 4. จ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่า ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - อนุบาลปีที่ ๓ ประจำเดือ่น พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566 39

 5. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566 41

 6. จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๐๐ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566 43

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.207.160.97
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 11 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 481 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13078 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 189102 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เว็บลิงค์